Tilskud til friskoler

Friskoler er selvstændige skoler, hvilke sikre retten til et frit skolevalg. Friskoler er selvejende institutioner som er blevet godkendt af undervisningsministeriet, hvilket betyder at hver af friskolerne har deres egen bestyrelse, og selv bestemmer indholdet af undervisningen, så længe undervisningen overholder den generelle opsætning, der normalt kræves af almindelige folkeskoler.

Indirekte tilskud

Som forældre bidrager man ved forældrebetaling til skolernes økonomi, ikke nødvendigvis fordi skolen ikke vil kunne overleve uden, men også fordi det er et krav fra staten for at kunne modtage tilskud. Disse tilskud gør det billigere for forældrene at have sit barn i en friskole, så hele den økonomiske byrde ikke ligger på forældrene.

Tilskuddet er et indirekte individuelt tilskud, der ikke gives direkte til forældrene, men udbetales samlet til skolerne, baseret på hvor mange elever der er. Det offentlige tilskud gives til den daglige drift af friskolerne. Tilskuddets størrelse er bestemt som 75 % af folkeskolernes gennemsnitlige elevudgift. Ud over dette tilskud kan der opnås en lang række andre tilskud, der specielt hjælper børn med særlige behov. Disse behov kan være specialundervisning, støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, eller ekstra udgifter forbundet med elever med sværere handicap, såsom ekstra lærertimer, pædagogisk medhjælp og hjælpemidler. Derudover kan skolerne også få bygningstilskud og tilskud til vikarudgifter.

Samlet gives cirka 70 % af friskolerne samlede udgifter i tilskud fra det offentlige, hvor de sidste 30 % skal dækkes via skolepenge fra elevernes forældre.

Andet tilskud

Ud over de beskrevne tilskud, som alle elever modtager hvis de opfylder de få krav der er forbundet med tilskuddet, kan der søges yderligt tilskud om nedbringelse af skolepengene. Der kan ligeledes søges om opholdsstøtte, hvilket foregår hos fordelingssekretariatet, som står for fordelingen af midlerne til tilskuddene. Tilskuddets størrelse afhænger af følgende:

  • Bopælskommunen

For det første skal den kommune man bor i være en kommune der yder bidrag til skolepenge, forældrebetaling eller opholdsstøtte.

  • Forældrenes indkomst

Den afgørende faktor for tilskuddet størrelse er forældrenes indkomst. Hvis forældrene lever på samme adresse eller er gift, vil det være den samlede indkomst der ligger grund for tilskuddets størrelse. Hvis forældrene er skilt, vil det være den som har forældremyndigheden, eller hos den barnet er tilmeldt i folkeregisteret hvis der er fælles forældremyndighed.

  • Barnets alder

For at kunne modtage tilskud må barnet ikke være mere end 18 år. Hvis barnet bliver 18 i løbet af skoleåret kan man få tilskud op til barnet bliver 18.

  • Antallet af søskende

For hver søskende barnet har, nedbringes forældrenes indkomst med et forudbestemt beløb.

Hvis man bor i en kommune der yder bidrag til et tilskud, vil fordelingssekretariatet benytte en fordelingsnøgle, hvor alle de beskrevne faktorer bliver medregnet. Der vil hvert år blive beregnet en ny fordelingsnøgle, og derved fastsætte dets års maksimale forældrebetaling der vil gives tilskud til.

Friskolerne har pligt til at oplyse de muligheder der er for at få tilskud, og tilskud søges i samarbejde med skolerne.

Nyttige hjemmesider

På www.fordelingssekretariatet.dk kan oplysninger vedrørende fordelingsnøgler og yderlig information om bestemmelser findes. Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk under bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., samt Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler.